1;3409;0c Mikio Takeuchi

Mikio Takeuchi

IBM Research, Tokyo, Japan

Author